Faruk Nafiz Çamlıbel's Poems in The Context of Road and Journey


Creative Commons License

ERTUŞ A.

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , vol.5, no.2, pp.753-774, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

One of the first names that come to mind among the nationalist poets is Faruk NafîzÇamlıbel. The poet's understanding of poetry, which was influenced by the poems of Servet-iFünun and Fecr-i Ati at the beginning, changed with the poet's journey to Anatolia and afterthat, the poet took his place among " the nationalist poets". Faruk Nafîz went to Ankara from İstanbul as the Ankara representative of thenewspaper İleri in 1922, and when he was appointed as a teacher to Kayseri in the same year,he traveled to Kayseri through Ulukışla road. This journey and the road were reflected in thepoet's poem called "Inn Walls". The poet gained his actual reputation with this poem. It wasobserved that Faruk Nafîz made use of the concepts of road and journey in many of his poems,apart from "Inn Walls ", which we can call the "road and journey" poem. In the study, the poet’s poems were discussed in the context of road and journey, basedon Faruk Nafîz's work called Inn Walls Collection of Poems, where a selection of his poemswas included. The poet utilized the concepts of "road and journey" in both literal andfigurative meanings in his poetry. In the poems, road and journey appear as expressions of the concepts of homesickness, the inclination for love, desire to meet the lover, death, nationalideal, struggle, and migration. The titles in the study were created in line with these statementsof the road and journey in the poems. It was also observed that the concepts of road andjourney were used considerable times in the poems that reflect the poet's experiences as we cansee. It is seen that the words road and journey in the poems have the purpose of "arriving,reaching, finding.”
Memleketçi şairler arasında akla ilk gelen isimlerden biri Faruk Nafîz Çamlıbel’dir. İlk başlarda Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati şiirinin etkileri görülen şairin şiir anlayışı, şairin Anadolu’ya yolculuğuyla değişmiş ve bundan sonra şair “memleketçi şairler” arasındaki yerini almıştır.Faruk Nafîz, 1922 yılında İleri gazetesinin Ankara temsilcisi olarak İstanbul’dan Ankara’ya gitmiş aynı yıl Kayseri’ye öğretmen olarak atanmasıyla Ulukışla yolundan Kayseri’ye yolculuk yapmıştır. Bu yolculuk ve yol, şairin “Han Duvarları” adlı şiirine yansımıştır. Şair, bu şiir ile asıl ününü kazanmıştır. Faruk Nafîz’in “yol ve yolculuk” şiiri diyebileceğimiz “Han Duvarları” dışında da birçok şiirinde yol ve yolculuk kavramlarına yer verdiği görülmektedir.Çalışmada Faruk Nafîz’in seçme şiirlerinin yer aldığı Han Duvarları Toplu Şiirler adlı eserinden hareketle şairin şiirleri yol ve yolculuk bağlamında ele alınmıştır. Şair şiirinde “yol ve yolculuk” kavramlarını hem maddi ve hem de manevi anlamda kullanmıştır. Şiirlerde yol ve yolculuk; gurbet, aşka meyil, sevgiliye kavuşma isteği, ölüm, milli ülkü, mücadele ve göç kavramlarının ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmadaki başlıklar da şiirlerde yol ve yolculuğun karşıladığı bu ifadeler doğrultusunda oluşturulmuştur. Şairin yaşanmışlıklarını da yansıttığını gördüğümüz şiirlerde yol ve yolculuk kavramlarının azımsanmayacak sayıda kullanıldığı da görülmektedir. Şiirlerde yol ve yolculukifadelerinin, “varma, ulaşma, bulma” amacı taşıdığı görülmektedir.