Investigation Children’s Epistemological Views


Güneş G.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.434-457, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Epistemology can be defined the branch of philosophy concerned with the theory of knowledge. It can be seen that large part of previously epistemology studies carried out with students come from elementary schools, high schools and universities. Therefore, measuring of preschool children’s epistemological views by help of the applied epistemological activities set to provide important contributions to the literature. From this point of view, the purpose of the research is to examine the preschool children’s epistemological thoughts. Descriptive survey and quantitative methods are used in this study. Set of Epistemological Activities (SEA) and the Epistemological Views Scale for Children (EVSC) were used as a research tools for collecting data. The study was carried out with 141 children (73 girls and 68 boys) from 3 state preschools. The total EVSC score is 56.58 and their scale interval score of 2.26 showed that they tended towards dogmatic philosophical thought. On the other side, border of sceptical thoughts in the scale interval is 2.34 and also children have sceptical thoughts at subscale of change of the knowledge and reasoning interpreted as children close to sceptical philosophical thought
Felsefenin bilgiyi incelediği alan epistemoloji olarak geçmektedir. Daha önce yapılan epistemoloji çalışmaları incelendiğinde büyük bir bölümünün ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri ile yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle okul öncesi çocuklarının epistemolojik görüşlerinin uygulamaya dayalı etkinlik setleri ile ölçülmesinin, ilgili alan yazıma önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle, araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının epistemolojik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın deseni nicel, yöntemi ise betimsel nitelikli tarama modelidir. Çalışmada veri toplama araçları olarak Güneş (2014) tarafından geliştirilen Epistemolojik Etkinlikler Seti (EES) ve Çocuklar İçin Epistemolojik Görüş Ölçeği (ÇİEGÖ) kullanılmıştır. Çalışma Ankara ilinde bulunan üç devlet anaokulundan, 73 kız ve 68 erkek çocuk olmak üzere toplam 141 çocukla yürütülmüştür. EES sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, çocukların büyük oranda otoriteye bağlı ve bilginin değişimine inandıkları tespit edilmiştir. Bununla beraber çocukların ÇİEGÖ' den aldıkları toplam puan 56.58 ve ölçek değer aralık puanı ise 2.26 ile dogmatik felsefi düşünme sınırları içinde oldukları görülmektedir. Buna karşın, ÇİEGÖ' deki skeptik felsefi düşünme sınırları için ölçek değer aralığının 2.34 olması ve bilginin değişimi ile akıl yürütme alt boyutlarında skeptik düşünce eğilimi göstermeleri, çocukların skeptik felsefi düşünceye yakın oldukları şeklinde yorumlanabilir