Determination of Glass Ceiling Perceptions Of Architects And Civil Engineers Working In The Turkish Construction Sector In Terms Of The Dimension Of Masculinity/Femininity Culture


Creative Commons License

YAŞBAY KOBAL H., Ay İ.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.0, no.27, pp.95-102, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to to determine the perception of glass ceiling of architects and civil engineers working in the Turkey construction industry in terms of masculinity / feminine culture dimension perceptions. The data collected by the questionnaire method were analyzed with the SPSS 25 quantitative analysis program. As a result of the analysis it was found that social (stereotypes and occupational distinction) and individual barriers (taking on multiple roles) dimensions that are effective in the formation of glass ceiling perceptions of architects and civil engineers; The dimension of organizational barriers (organizational culture and policies, not using informal networks) was found to be higher in males. The perceptions of masculine culture of the respondents are higher in men. On the other hand, it was determined that the respondents' perceptions of the glass ceiling and masculinity cultural dimension did not differ in terms of being architects or civil engineers. Finally, It has been determined that as the perception of masculine culture increases, the perception of social obstacles, one of the dimensions of the glass ceiling, will increase.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de inşaat sektöründe çalışan mimar ve inşaat mühendislerinin cam tavan algılarının erillik/dişillik kültür boyutu algıları açısından belirlenmesidir. Anket yöntemi ile toplanan veriler SPSS 25 nicel analiz programı ile analize tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda, mimarların ve inşaat mühendislerinin cam tavan algılarının oluşmasında etkili olan toplumsal (stereotipler ve mesleki ayrım) ve bireysel engeller (çoklu rol üstlenme) boyutlarının kadınlarda; örgütsel engeller (örgütsel kültür ve politikalar, informal ağları kullanmama) boyutunun erkeklerde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Anketi cevaplayanların eril kültür algıları erkeklerde daha yüksektir. Diğer taraftan anketi cevaplayanların mimar veya inşaat mühendisi olmalarının cam tavan ve erillik kültür boyutu algıları açısından bir farklılık ortaya çıkarmadığı saptanmıştır. Son olarak eril kültür algısı arttıkça cam tavanın boyutlarından biri olan toplumsal engeller algısının artacağı saptanmıştır.