Determination Of Children’s Family Profiles According To Their Digital Game Addiction


Creative Commons License

yiğit e., Gunuc S.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.144-174, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, it is aimed to determine family profiles of children based ontheir digital game addiction. Firstly, digital gaming addiction scale was applied to children and digital game addiction levels of children were determined.Then,Qualitative data were gatheredthrough semi-structured interviews with the parents of the children who have the highest and the lowest gaming addiction scoresat digital game addiction scale.The sample of the study consisted of the children who were attendingin the secondary school (5th, 6th, 7th and 8th grades) of a private college in the central district of Van province in the second term of 2015-2016 academic year and the parents of these children.Mixed method was used in the study. The data collected to describe the levels of digital game addiction of children constitute the quantitative dimension of the research; on the other hand, interviews with parents whose children are addicted to digital games and parents with children who are not addicted to digital games constitute the qualitative dimension of the research. In the analysis of quantitative data, descriptive statistics, two-step cluster,confirmatory factor analysis were used, and in the analysis of qualitative data, sub-themes and main themes were formed by using content analysis.The two groups were compared according to the findings.Some factors such as the crowded structure of the family, rules, and limits in the family, the status of caring for the child, social activities carried out by the family, and the awareness ofthe technology and harms have been found to be the determinants of whether children are addicted to digital games.
Bu çalışmadaçocuklarındijital oyun bağımlılığına göreaile profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Bu nedenleilk olarak çocuklaradijital oyunbağımlılığı ölçeği uygulanmış veçocuklarındijital oyun bağımlılığıdüzeyleri belirlenmiştir. Ayrıca dijital oyun bağımlılığı ölçeği sonucuna göre; oyun bağımlılık puanları en yüksek olan çocuklarınebeveynleri ile oyun bağımlılık puanları en düşük olan çocuklarınebeveynlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla nitel veriler toplanmıştır.Çalışmanınörneklemini; 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılıbahar dönemindeVan ili Merkez ilçesinde bulunan özel bir kolejin ortaokulunda(5., 6., 7. ve 8. sınıflar) eğitim gören çocuklarile bu çocuklarınebeveynleri oluşturmuştur.Çalışmadakarma yöntem kullanılmıştır. Çocuklarındijital oyun bağımlılığıdüzeylerini betimlemeye yönelik toplanan veriler çalışmanınnicel boyutunu; çocukları dijital oyun bağımlısı olan ebeveynler ile çocukları dijital oyun bağımlısı olmayan ebeveynlerle yapılan görüşmeler ise çalışmanınnitel boyutunu oluşturmuştur. Nicel verilerin analizinde betimselistatistikler,iki aşamalı kümeleme analizivedoğrulayıcı faktör analizi kullanılmış, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılarak alt tema ve ana temalar oluşturulmuştur.Bulgular doğrultusunda iki grup karşılaştırılmıştır.Çocukların dijital oyun bağımlısı olup olmamasında ailenin kalabalık yapısı, aileiçerisindeki kural ve sınırlar, anne veya babanın çocukla ilgilenme durumu, ailece yapılan sosyaletkinlikler, teknoloji ve zararlarına ilişkin farkındalık gibi bazı faktörlere ulaşılmıştır.