Determination of Molecular Diversity with ISSR Markers in Some Cultivated Alfalfa (Medicago sativa L.) Ecotypes


ERTUŞ M. M., SABANCI C. O., ŞENSOY S.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.Özel sayı-1, pp.249-254, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The relationships among total 76 ecotypes of alfalfa (Medicago sativa L.), 70 landraces and 6 cultivars,collected in Van and neighboring provinces were investigated in the present study. In the molecular method,Twelve ISSR primers were used and 85 polymorphic bands were obtained. The genetic distances betweenthe ecotypes were expressed by Euclidean coefficients. The genetic variation among alfalfa ecotypes wasexamined in 16 groups based on the localities, landraces and check cultivars. The highest genetic variationsand polymorphisms (H = 0.245, I = 0.366, and 70.59%) were found in Gurpinar localities. As a result, a highgenetic diversity was found out among the ecotypes and cultivars of allogamous Medicago sativa L.
Bu çalışma, Van ili ve çevre illerden toplanan 70 adet yonca (Medicago sativa L.) ekotipi ile 6 tescilli çeşitolmak üzere toplam 76 genotip arasındaki akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 12 adetISSR primeri kullanılmış ve 85 polimorfik bant elde edilmiştir. Ekotipler arasındaki genetik uzaklıklar Öklidkatsayısı yardımıyla belirlenmiştir. Yonca ekotiplerinin toplandığı bölgelere göre, ayrıca yerel çeşit olarak vetescilli çeşitler olmak üzere toplam 16 grup altında genetik varyasyonu incelenmiştir. En yüksek genetikçeşitlilik (H = 0.245 ve I = 0.366) ve polimorfizm (%70.59) olarak Gürpınar ekotiplerinde içerisindegözlenmiştir. Yabancı döllenen Medicago sativa'nın ekotip ve çeşitler arasında yüksek genetik çeşitliliğe sahipolduğu belirlenmiştir.