Investigation of the Self-efficacy Perceptions of Middle School Students towards Mathematics: Anxiety and Attitude Factors


DORUK M., Öztürk M., KAPLAN A.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.283-302, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to analyze the anxiety, attitude and self-efficacyperceptions of middle school students towards mathematics and to revealthe relations between these three affective variables. This correlationalstudy is carried out with 246 students studying at a state middle school inTurkey. Mathematics Anxiety Scale, Mathematics Self-Efficacy PerceptionScale and Mathematics Attitude Scale were used as data collection tools.Descriptive and inferential statistics were executed to the obtained data.The results show low mathematical anxiety, but a high level of attitude andself-efficacy perception of students towards mathematics. Relationsbetween anxiety, attitude and self-efficacy perceptions of students towardsmathematics are found to be statistically significant. These relations arenegative between mathematical anxiety and attitude towards mathematicsand self-efficacy perception; while the relation between attitude towardsmathematics and self-efficacy perception regarding mathematics ispositive. Moreover, it is found out that a major part of the change in selfefficacyperception of students towards mathematics (47%) can beexplained by mathematical anxiety and attitude of students towardsmathematics.
Bu çalışma ortaokul öğrencilerinin matematik öz-yeterlik algılarını tahmineden değişkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nicel araştırmadesenlerinden ilişkisel araştırma modelinin kullanıldığı çalışmaya, bir devletortaokulunda öğrenim gören 246 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veritoplama aracı olarak Matematik Kaygı Ölçeği, Matematik Öz-yeterlik AlgısıÖlçeği, Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerebetimsel ve kestirimsel istatistikler uygulanmıştır. Çalışmanın sonucundaöğrencilerin matematik kaygılarının düşük, matematiğe yönelik tutum ilematematiğe karşı öz-yeterlik algılarının yüksek düzeyde olduğubelirlenmiştir. Öğrencilerin matematik kaygısı, matematiğe yönelik tutum vematematiğe karşı öz-yeterlik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlıilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Bu ilişkilerin matematik kaygısı ilematematiğe yönelik tutum ve öz-yeterlik algısı arasında negatif yönlü,matematiğe yönelik tutum ile matematiğe karşı öz-yeterlik algısı arasındapozitif yönlü olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin matematiğe karşıöz-yeterlik algılarındaki değişimin büyük bir kısmının (%47) öğrencilerinmatematik kaygıları ve matematiğe yönelik tutumları ile açıklanabileceğibelirlenmiştir.