Does Economic Globalization Effect Sophisticated Product Manufacturing? : An Empirical Study in South Korea


CAN M.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.11, no.3, pp.21-38, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The importance of structural transformation is often emphasized in recent studies in economic literature. One of the leading countries managed to achieve this transformation is South Korea. In this study, it is aimed to investigate the relationship between economic complexity representing the level of sophisticated product manufacturing and economic globalization in the sample of South Korea. In unit test analysis Zivot and Andrews (1992), Lee and Strazicich (2003), taking account structural breaks, have been employed. In cointegration analysis Maki (2012) approach and in short and long term analysis Fully Modified Ordinary Least Square Method (FMOLS) have been used. It has been conculuded that economic globalization has posive effect on economic complexity. In the error correction model, it has been observed that error correction term is negative and statistically significant.
Son dönemde iktisat literatüründe yapılan çalışmalarda yapısal dönüşümün önemi sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu dönüşümü başarmış ülkelerin başında Güney Kore gelmektedir. Bu çalışmada, üretimde sofistike mamül üretim düzeyini temsil eden ekonomik kompleksite ile ekonomik küreselleşme ilişkisinin Güney Kore örnekleminde Çalışmada birim kök testleri yapısal kırılmaları göz önünde bulunduran Zivot ve Andrews (1992), Lee ve gerçekleştirilmiştir. Eş bütünleşme analizinde Maki (2012) yaklaşımı diğer taraftan; uzun ve kısa dönem analizlerinde Tam Modifiye Edilmiş En Küçük Kareler (FMOLS) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ekonomik küreselleşmenin ekonomik kompleksiteyi pozitif şekilde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Hata düzeltme modelinde ise hata teriminin negatif ve istatistiki olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir.