Critical and Solution Suggestions to The Decision on Government Aid in Investments in Regional Development


Creative Commons License

ökde b.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.53, pp.335-354, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Regional development and development differences between regions are important for a country's economic growth and social development. The emergence of regional inequalities reveals social and economic problems. The desire to benefit from job opportunities, education and health services in developed regions causes intense migration movements between regions. Irregular migration between regions causes problems to arise in the regions of immigration. Inadequacy of infrastructure, slums, cultural incompatibility between individuals living in the city and differences in expectations negatively affect the urban life quality of the migrated city. Thus, problems that require long years to be solved and high costs arise. This is a problem that political decision makers are aware of. Various economic incentive packages are developed and implemented in order to avoid these problems. However, it can be seen that migration movements from rural areas to big cities continue and that the development difference between regions continues. The reason for this situation is not only due to incentive policies for regional development. However, it does not seem possible to get the desired results from incentive policies that cannot respond to regional characteristics, differences and demands. Approaching the problem only financially, not making an effort to eliminate the problems experienced in practice, and uniform incentive policies make it difficult to reduce the development gap between the regions.
Bölgesel kalkınma ve bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkları bir ülkenin ekonomik büyümesi ve toplumsal kalkınması açısından önem taşımaktadır. Bölgesel eşitsizliklerin ortaya çıkması toplumsal ve ekonomik sorunları beraberinde getirmektedir. Gelişmiş bölgelerdeki iş imkanları, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma isteği gibi nedenlerle, bölgeler arasında yoğun göç hareketleri görülebilmektedir. Bölgeler arası düzensiz göçler, göç edilen bölgelerde de sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Altyapı yetersizlikleri, gecekondulaşma, kentte yaşayan bireyler arasında oluşan kültürel uyumsuzluk ve beklenti farklılıkları göç edilen kentin kentsel yaşam kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Böylece çözülmesi uzun yıllar ve yüksek maliyetler isteyen sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum siyasal karar alıcıların farkında olduğu bir problemdir. Söz konusu sorunların önüne geçebilmek için çeşitli ekonomik teşvik paketleri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bununla birlikte kırsal kesimlerden büyük kentlere olan göç hareketlerinin devam ettiği ve bölgeler arasında kalkınmışlık farklılığının sürdüğü görülebilmektedir. Bu durumun nedenini sadece bölgesel kalkınma amaçlı teşvik politikalarına bağlamak doğru olmayacaktır. Ancak bölgesel niteliklere, farklılıklara ve taleplere cevap veremeyen teşvik politikalarından istenen sonuçların alınması mümkün görünmemektedir. Soruna sadece finansal açıdan yaklaşmak, uygulamada yaşanan sorunların önüne geçmek için gayret göstermemek ve merkezden alınan, bölgelerin kendine has özelliklerini dikkate almayan tek tip teşvik politikaları neticesinde bölgeler arası kalkınmışlık farkının azaltılması zorlaşmaktadır.