The effect of perceived corporate social responsibility on altruistic behavior: The mediating role of positive affect


Creative Commons License

ÖZKARA Z. U., TAŞ A., Aydıntan B.

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol.8, no.2, pp.364-386, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study investigated the relationships among “perceived corporate social responsibility (CSR)”, “employees’ positive affect”, and “their altruistic behavior”. Dataset of the study consisted of 133 questionnaires which were gathered from doctors working in two private hospitals in Ankara. Data input and analysis of the research were done with IBM SPSS v.24 software program. “Exploratory factor”, “internal consistency”, “Pearson correlation”, “hierarchical regression” and “Sobel test in an interactive environment” analyses were employed in this study. In terms of participants the results suggest that doctors’ perception of CSR has a direct, significant, and positive effect on their positive affect at the workplace. And then, their positive affect has a direct, significant, and positive effect on their altruistic behavior. However, perceived CSR indirectly influences doctors’ altruistic behavior only through their positive affect in a significant and positive way. In other words, positive affect has a full mediating role in the mechanism established within the scope of the study. Based on the results, we argue that it is possible to boost the positive effects of both positive affect and altruistic behavior on the hospital and thus to contribute to the hospital by raising the level of doctors’ altruistic behavior thanks to the enhancing effect of an increase in doctors’ perception level of CSR on their level of positive affect at the workplace.
Bu çalışmada; “algılanan kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)”, “çalışanların olumlu duygu durumu” ve “onların özgeci davranışı” arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın veri seti; Ankara’daki iki özel hastanede çalışan doktorlardan elde edilen 133 anketten oluşmaktadır. Araştırmanın veri girişi ve analizi IBM SPSS v.24 istatistiksel paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada; “açımlayıcı faktör”, “iç tutarlılık”, “Pearson korelasyon”, “hiyerarşik regresyon” ve “interaktif ortamda Sobel testi” analizleri yapılmıştır. Çalışmaya katılanlar bakımından analiz sonuçlarına göre; doktorların KSS algısı onların iş yerindeki olumlu duygu durumunu, doktorların olumlu duygu durumu da onların sergiledikleri özgeci davranışı anlamlı ve pozitif bir şekilde doğrudan etkilemektedir. Bununla birlikte, algılanan KSS doktorların özgeci davranışını sadece onların olumlu duygu durumu üzerinden anlamlı ve pozitif bir şekilde dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Başka bir deyişle, çalışma kapsamında kurulan mekanizmada olumlu duygu durumu tam aracı değişken rolüne sahiptir. Bu çalışmada; algılanan KSS düzeyindeki artışın doktorların iş yerindeki olumlu duygu durumunu güçlendirici etkisi sayesinde bu doktorların sergiledikleri özgeci davranış düzeyini yükseltmenin ve böylece hem olumlu duygu durumunun hem de özgeci davranışın hastane üzerindeki olumlu etkilerini artırarak hastaneye katkı sağlamanın mümkün olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.