The Effect of Anxiety Levels on Knowledge and Skill Levels of Family Members/Individuals Caring for Patients in the COVID-19 Period


Creative Commons License

Ataman bor N., ÖZTEPE K.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) , vol.6, no.3, pp.719-730, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of the study is to evaluate the effect of the anxiety levels of caregivers, who will take care of patients with chronic diseases or who have undergone surgical intervention, on their knowledge/skill levels during the coronavirus pandemic period. Methods: The study, which was planned as a descriptive cross-sectional study, was carried out between May and August 2021. Data were collected from 458 individuals who gave home care to patients who received care in the internal medicine and surgery clinics of a State Hospital. The 'Descriptive Characteristics of the Patients Form', the 'Descriptive Characteristics and Knowledge-Skill Levels Form of the Family Members/Individuals Who Will Care for the Patients' and the 'Coronavirus Anxiety Scale' were used in data collection. Descriptive statistics (number, percentage, mean, standard deviation) were used in data analysis, and t-test and ANOVA test were used to compare the coronavirus anxiety level of caregivers. Results: The mean score of caregivers from the Coronavirus Anxiety Scale was 19.02±4.51 high. It was found that the variables of female gender, being a worker, caring for parents, unwillingness to give care, not receiving moral/psychological support, and not having knowledge about the drugs of the patients caused statistical significance between the mean scores of anxiety levels and the sociodemographic characteristics, knowledge-skill levels of the caregivers increased their concerns about coronavirus. Conclusion: It is important to determine the knowledge and skill levels of the caregivers by informing the family members/individuals who will care in detail about the coronavirus pandemic.
Amaç: Kronik hastalığı olan veya cerrahi girişim geçirmiş olan hastaların evde bakımlarını üstlenecek olan bakım vericilerinin, koronavirüs pandemi dönemindeki kaygı düzeylerinin bilgi/ beceri düzeylerine olan etkisinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel olarak planlanan araştırma Mayıs -Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Veriler bir Devlet Hastanesi’nin dahiliye ve cerrahi kliniklerinde bakım almış hastalara evde bakım veren 458 bireyden toplanmıştır. Veri toplamada ‘Hastaların Tanımlayıcı Özellikleri Formu’, ‘Hastalara Bakım Verecek Olan Aile Üyelerinin/Bireylerinin Tanıtıcı Özellikleri ve Bilgi- Beceri Düzeyleri Formu’ ve ‘Koronavirüs Kaygı Ölçeği’ kullanılmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistiklerden (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) yararlanılmış, bakım veren bireylerin koronavirüs kaygı düzeyinin karşılaştırılmasında t-testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Bulgular: Bakım vericilerin Koronavirüs Kaygı Ölçeği puan ortalamalarının 19.02±4.51 yüksek olduğu bulunmuştur. Kaygı düzeyleri puan ortalamaları ile bakım vericilerin sosyodemografik özellikleri ve bilgi-beceri düzeyleri arasında kadın cinsiyet, çalışan olmak, anne/babaya bakım vermek, bakım vermeyi istememe, manevi/psikolojik destek almama, hastaların ilaçlarına dair bilgisi sahibi olmama değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlılığa neden olarak bakım vericilerin koronavirüs kaygılarını artırdığı saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Taburcu edilmiş hastaların ve evde bu hastaların bakımına devam edecek olan aile üyelerinin/bireylerin koronavirüs pandemisi konusunda detaylı bilgilendirilerek, bakım vericilerin bilgi beceri düzeylerinin belirlenmesi önemlidir.