The investigation of Brucella seropositivity in blood donors


Sümer K., Guducuoglu H., AKYÜZ S., Parlak M., BAYRAM Y.

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.78, no.2, pp.119-124, 2021 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 78 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, Academic Search Premier, CAB Abstracts, Veterinary Science Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.119-124
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Although brucellosis is controlled in developed countries, it is a public health problem that is seen as endemic in our country. Although most people living in endemic areas do not have clinical signs of infection, the serological indicators of brucellosis may be positive. The illness can be transmitted to healthy people from asymptomatic patients through blood transfusion. In this study, it is aimed to investigate Brucella seropositivity in healthy blood donors in our region. Methods: The study included 4018 healthy blood donors who donated to the Blood Center of Van Yüzüncü Yıl University Medical Faculty between May 2016 and June 2017. Rose Bengal Plate Test (RBPT) was applied to all blood serums and samples with agglutination were confirmed by Standard Tube Agglutination (STA) test. Serum samples with low titer positive (1/40 and 1/80 titer) who were considered ≥1/160 titer positive as a result of the STA test were studied with Coombs test. ≥1/160 titer positive in Coombs test. Results: In the study, 107 (2.7%) of the total 4018 serum samples were positive for RBPT screening. As a result of the STA test applied to positive blood samples, 13 were suspect positive and 13 (0.3%) were positive. Of the 13 serum samples that gave suspected positivity with the STA test, 3 of them were positive with Coombs test. Therefore, in our study, seropositivity rate among all samples was 2.7% (n=107) with RBPT, 0.3% (n=13) with STA test and 0.4% (n=16) by Coombs test+STA test. Conclusion: It should be considered that patients with positive Brucella serology due to active disease but without clinical findings, carry the risk of Brucellosis associated with blood transfusion in endemic regions including our country.
Amaç: Bruselloz, gelişmiş ülkelerde kontrol altına alınmış olsa da ülkemizde endemik olarak görülen bir halk sağlığı problemidir. Endemik bölgelerde yaşayan insanların çoğunda klinik olarak enfeksiyon belirtileri olmamasına rağmen bruselloz serolojik göstergeleri pozitif olabilmektedir. Bu durumdaki asemptomatik hastalardan sağlıklı kişilere kan transfüzyonu ile bulaş olabilmektedir. Bu çalışmada bölgemizdeki sağlıklı kan donörlerinde Brucella seropozifliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya Mayıs 2016 - Haziran 2017 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi’ne bağışta bulunan 4018 sağlıklı kan donörü dahil edilmiştir. Bütün kan serumlarına Rose Bengal Pleyt Testi (RBPT) uygulanmış ve aglütinasyon saptanan numuneler Standart Tüp Aglütinasyon (STA) testi ile teyit edilmiştir. STA test sonucunda ≥1/160 titre pozitif olarak kabul edilmiş, düşük titrede pozitiflik (1/40 ve 1/80 titre) saptanan serum örnekleri Coombs testi ile çalışılmıştır. Coombs testinde de ≥1/160 titre pozitif olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmada toplam 4018 serum örneğinin RBPT tarama sonucuna göre 107 (%2,7)’si pozitif bulunmuştur. Pozitif bulunan kan örneklerine uygulanan STA testi sonucunda 13 tanesi şüpheli pozitif ve 13 tanesi (%0,3) pozitif olarak bulunmuştur. STA testiyle şüpheli pozitiflik veren 13 serum örneğinin 3 tanesi Coombs testi ile pozitiflik vermiştir. Dolayısıyla çalışmamızda tüm örnekler içerisinde seropozitiflik oranı RBPT ile %2,7 (n=107), STA testiyle %0,3 (n=13), STA+Coombs testiyle %0,4 (n=16) olarak bulunmuştur. Sonuç: Ülkemizin de dâhil olduğu endemik bölgelerde klinik bulgusu olmayan ancak aktif hastalığa bağlı Brucella serolojisi pozitif olan hastaların, az da olsa kan tranfüzyonu ile ilişkili bulaş riski taşıdığı akılda tutulmalıdır