Siegfried Lenz's World of Literary in the Novel of "Bread and Games"


Creative Commons License

Özdemir A. Y.

Turkish Studies - Language and Literature, vol.15, no.3, pp.1399-1419, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

: Literature has universal responsibilities, such as reckoning with the past in human terms, evaluating the present. Given his contributions to literature, both locally and universally, it can be argued that Siegfried Lenz is one of the authors who best fulfills these responsibilities. The author, who confronts the past in his works and handles the problems of the postwar period, expertly uses the possibilities of literature. The way he works on these subjects makes his pen unique, as seen in the example of the novel "Bread and Games", while intersecting with his contemporary writers in terms of the subjects he considers. In the study, lenz's writing attitudes were emphasized in the example of the novel "Bread and Games", and it was determined what kind of literary he had. . After World War II, German literature, features that stand out in Lenz's literary works and the literary and sports relationship were determined and the principles of the study were determined. According to these principles, Lenz was found to have brought these issues together with an artistic goodness, ignoring criticism of literary and sports association in this novel. Aiming to be critical when addressing the social thing, the author paid attention to the aesthetic integrity of the novel. In addition, the promotion of this aesthetic integrity to a moral dimension has been seen as proof of his multifaceted behavior when processing social issues. Lenz has taken an enlightened position in this whole summer harmony and has installed a questioning task for the reader. He reflected the spirit of time in the novel by establishing a bridge between the past and the future, Because of the attitudes of this original literary, it can be said that he was a pioneer in the recognition of sports literature in Germany.
debiyatın, insani açıdan bakıldığında geçmişle hesaplaşmak, bugünü değerlendirmek gibi evrensel sorumlulukları vardır. Hem yerel hem de evrensel açıdan edebiyata yaptığı katkılar göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumlulukları en iyi biçimde yerine getiren yazarlardan birinin Siegfried Lenz olduğu öne sürülebilir. Eserlerinde hem geçmişle yüzleşen hem de savaş sonrası dönemin sorunlarını işleyen yazar, roman türünü ustalıkla kullanır. Ele aldığı konular bakımından çağdaşı olduğu yazarlar ile kesişirken, “Ekmek ve Oyunlar” romanı örneğinde görüldüğü gibi bu konuları işleyiş biçimi onun kalemini özgün kılar. Çalışmada “Ekmek ve Oyunlar” romanı örneğinde Lenz’in yazın tutumları üzerinde durularak onun nasıl bir yazın dünyasına sahip olduğu konusunda saptamalarda bulunulmuştur. II. Dünya Savaşı sonrası Alman edebiyatı, Lenz’in edebi eserlerinde öne çıkan özellikler ve edebiyat ve spor ilişkisi ele alınarak çalışmanın esasları belirlenmiştir. Bu esaslara göre, Lenz’in bu romanda, edebiyat ve spor ilişkilendirilmesine yapılan eleştirileri yok sayarak bu konuları sanatsal bir üslupla bir araya getirdiği belirlenmiştir. Toplumsal olanı ele alırken eleştirel olmayı amaçlayan yazar, romanın estetik bütünlüğüne dikkat etmiştir. Ayrıca bu estetik bütünlüğün ahlaki bir boyutla desteklenmesi toplumsal konuları işlerken çok yönlü davranmasının kanıtı olarak görülmüştür. Lenz, bütün bu yazınsal ahenkte aydın bir tutum takınmış, okura sorgulayıcı bir görev yüklemiştir. Geçmişle gelecek arasında köprü kurarak zamanın ruhunu romanda yansıtmıştır. Bu özgün yazın tutumları nedeni ile onun Almanya’da spor edebiyatının tanınmasında öncü olduğu söylenebilir.