A Study on Adaptation of the Stakeholder-Based Corporate Social Responsibility Scale to Turkish


Akbaş Tuna A., ÖZKARA Z. U., TAŞ A.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), vol.21, no.2, pp.263-285, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, it is aimed to adapt the scale “Stakeholder-Based Corporate Social Responsibility” developed by Andrea Perez, Patricia Martinez and Ignacio Rodriguez Del Bosque in 2013. The scale is adapted from English to Turkish in three phases. Language validity of the scale was ensured in the first phase, pilot application was made in the second phase and real application was made in the third phase. Data were obtained from bank customers in Ankara through the survey method. Within the scope of the research; IBM SPSS v.24 and IBM SPSS AMOS v.24 statistical programs were used. The data set of the original application consists of 651 participants. The construct validity of the scale was first achieved by Exploratory and then Confirmatory factor analysis. Finally, Reliability analysis of the scale was conducted. As a result of all analyses; It has been determined that this 22-item scale has consisted of 5 dimensions, which are 5-item “customers”, 3-item “shareholders”, 5-item “employees”, 6-item “community” and 3-item “general dimension concerning legal and ethical issues”, in accordance with the original scale. It can be said that the scale is suitable for both first- and second-order multiple factor structures. Within the scope of the study, it is aimed to adapt the scale to Turkish and to contribute to the business science literature by applying the scale on different samples in various sectors in Turkey by researchers in the future studies.
Bu çalışmada; 2013 yılında Andrea Perez, Patricia Martinez ve Ignacio Rodriguez del Bosquetarafından geliştirilen “Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Stakeholder-BasedCorporate Social Responsibility)” adlı ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması amaçlanmaktadır. Ölçek,üç aşamada İngilizce’den Türkçe’ye uyarlanmıştır. Birinci aşamada ölçeğin dil geçerliliğisağlanmış, ikinci aşamada pilot (ön) uygulama ve üçüncü aşamada ise asıl (gerçek) uygulamayapılmıştır. Ankara’daki banka müşterilerinden anket yöntemiyle veri elde edilmiştir.Araştırma kapsamında yapılan analizlerde; IBM SPSS v.24 ve IBM SPSS AMOS v.24istatistiksel programları kullanılmıştır. Asıl uygulamanın veri seti 651 katılımcıdanoluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliği önce Açımlayıcı daha sonra Doğrulayıcı faktör analizleriile sağlanmış ve son olarak ölçek Güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Tüm analizlerinsonucunda; 22 maddelik bu ölçeğin orijinal ölçekle uyumlu bir şekilde 5 maddelik “müşteriler”,3 maddelik “hissedarlar”, 5 maddelik “iş görenler”, 6 maddelik “toplum” ve 3 maddelik “yasalve etik meselelere ilişkin genel bir boyut” olmak üzere 5 boyuttan oluştuğu görülmüştür.Ölçeğin hem birinci hem de ikinci düzey çok faktörlü bir yapıya uygun olduğu söylenebilir.Çalışma kapsamında ölçek Türkçe’ye uyarlanarak, ölçeğin gelecekteki çalışmalardaaraştırmacılar tarafından Türkiye’deki çeşitli sektörlerde farklı örneklemler üzerindeuygulanması suretiyle işletme bilimi alan yazına katkı sağlanması hedeflenmiştir.