Investigation of Primary School Teachers' Perceptions of Classroom Management Skills with Respect to Some Variables


YILMAZ Z. N., AYDIN ŞENGÜL Ö.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.148-164, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.148-164
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims at identifying the perceptions of classroom management skills of primary school teachers and elementary branch teachers. The levels of perceptions of classroom management skills were analyzed based on certain variables such as gender, age, professional experience and branch. The relationship between their perceptions of classroom management skills and these variables is investigated. Besides study aims at investigating reason of differentation between perception of branch teachers' classroom manegement skills. In the research, both quantitative and qualitative research methods were used. Quantitative data of the research was obtained by "Classroom Management Scale" that was developed by Delson (1982) and translated by Yalçınkaya & Tombul (2002) and of which validity and reliability was established by Babaoğlan & Korkut (2010). Qualitative data was obtained by the structured interview form. The participants of the study are classroom teachers and branch teachers working at the first level of basic education in nineteen basic education schools in Hakkari province during the school year of 2011-2012. For the analysis of quantitative data, "t-test", "one way ANOVA"; for analysis of qualitative data, descriptive and content analyses were used. The study concludes that teachers' perceptions of classroom management skills in regard to high levels. It is further found that these skills vary based on branches, but their gender, age and experience are found not to have any effect. At the same time, math and religious culture and moral culture teachers' classroom management skills mean scores was lower than other branches. As a result of the analysis of the interview form applied to mathematics and religious culture and moral culture teachers, the reason for variations discussed that determined the themes such as, concepts related to classroom management,regulation of activities during the course, attendance of students, determined class rules, use of time and desired and undesired behaviors.
Araştırmada, ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algıları ile cinsiyet, yaş, mesleki deneyim ve branş gibi değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı belirlenerek branş öğretmenlerinin algıları arasındaki farklılaşmanın nedenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel ve nitel veri toplama yöntemlerinin birlikte kullanıldığı araştırmada; nicel veriler Delson (1982) tarafından geliştirilen [Classroom Management Scale], Yalçınkaya ve Tonbul (2002) tarafından Türkçe'ye uyarlanan ve Babaoğlan ve Korkut tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan "Sınıf Yönetimi Ölçeği" ile nitel veriler ise araştırmacılar tarafından geliştirilen "görüşme formu" ile toplanmıştır. Çalışma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Hakkari il merkezinde bulunan toplam 19 ilköğretim okulunda görev yapan 367 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 15 matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizinden; nitel verilerinin analizinde ise betimsel analiz ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algı düzeylerinin iyi düzeyde olduğu, bu algı düzeylerinin cinsiyet, yaş ve mesleki deneyimlerine göre farklılaşmadığı; branş değişkenine göre ise matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin sınıf yönetimi beceri algılarının diğer branşlardaki öğretmenlere göre daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine uygulanan görüşme formlarının analizi sonucunda sınıf yönetimiyle ilgili kavramlar, ders sırasında etkinliklerin düzenlenmesi, öğrencilerin derse katılımı, belirlenen sınıf kuralları, zaman kullanımı, istenilen ve istenilmeyen davranışlar gibi temaların öne çıktığı belirlenerek farklılaşmanın nedeni tartışılmıştır.