The effect of financial development on economic growth: An econometric analysis


GÖKTUĞ M. R., PEKER O.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.93-120, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the effect of financial development on economic growth was searched for Turkish economy by using the monthly data of the period from 1992 to 2010. According to empirical evidence, derived from the study made with bounds testing approach developed by Pesaran, et al. (2001), it was found that there was co-integration among variables. According to this, the effect of financial development on economic growth in the long-run analysis was found positive statistically significant in line with theoretical expectations. However, in the short run analysis coefficient of error correction term was seen statically significant and negative. Therefore, the deviation among the variables converge to in the long-run equilibrium level.
Bu çalışmada, finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 1992-2010 dönemi aylık verileri kullanılarak Türkiye ekonomisi için araştırılmıştır. Pesaran vd.nin (2001) geliştirmiş olduğu sınır testi yaklaşımıyla yapılan çalışmadan elde edilen ampirik kanıtlara göre, değişkenler arasında eş-bütünleşmenin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, uzun dönem analizinde finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi teorik beklentilerle uyumlu bir şekilde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Kısa dönem analizinde ise, hata düzeltme teriminin katsayısı istatistiki açıdan anlamlı ve negatif olduğu görülmüştür. Dolayısıyla değişkenler arasında ortaya çıkan sapmalar uzun dönem denge düzeyine yakınsamaktadır.