The Effect of Trade Openness on Current Account Deficit in Turkey: An Econometric Analysis


GÖKTUĞ M. R.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.16, no.1, pp.1-24, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the relationship between trade openness and current account deficit in Turkey is investigated with the ARDL co-integration method developed by Pesaran et al. (2001) using data 1991:Q4-2013:Q1 period. According to obtained evidences there is a co­integration relationship between trade openness and current account deficit, namely determined that an increase in the trade openness is a factor increase current account deficit. And with the error correction model, observed that short-term deviations between the series moving together in the long-term were eliminated. These results confirm the theoretical expectations.
Bu çalışmada, Türkiye'deki ticari dışa açıklık ile cari işlemler açığı arasındaki ilişki, Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımıyla, 1991:Q4-2013:Q1 dönemi verileri kullanılarak araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; dışa açıklık ile cari açık arasında, eş-bütünleşme olduğu, dışa açıklık oranındaki artışın, cari açığı arttırıcı bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Hata düzeltme modelinde ise, uzun dönemde birlikte hareket eden seriler arasında kısa dönem sapmalarının ortadan kalktığı gözlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar teorik beklentilerimizi doğrulamaktadır.