Tradition-innovation line in term of ahbariyye-usuliyye in shii culture-iran


Sayın E.

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.14, pp.113-124, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study, within the framework of Iran‘s religious institutions, investigated the birth of shiism, shii principles and fundamentals of belief. In this point, this study analyze the differences of opinion between the Usulis which interpret, analyze a more innovative approach and Ahbaris which express the traditional approaches of shii-Iran culture. In this study, in terms of Ahbari and Usuli, Koran and Sunnah line, ijtihad, and analogy, beauty, goodness and kubuh theory, names of Allah, imitate, takiyye issues were examined. While these issues were being examined, the differences of opinion between Ahbari and Usuli and interpretations related with these two were used.
Bu çalışma, İran‘daki dinî hayat ve dinî kurumlar çerçevesinde İiîliğin doğuşu ve gelişmesi, Şia ‘nın ilkeleri ve inanç esasları konusunu araştırmıştır. Bu bağlamda bu çalışma, İran İiî kültüründe geleneksel yaklaşımları ifade eden Ahbarîler ile daha yenilikçi bir yaklaşımı yorumlayan ve analiz eden Usulîler arasındaki görüş farklılıklarını ele almaktadır. Bu çalışmada Ahbarî ve Usulî yaklaşımlar açısından Kur‘an ve Sünnet çizgisi, içtihad ve kıyas, husun ve kubuh nazariyesi, Allah‘ın sıfatları, taklit, takiyye konuları incelenmiştir. Bu konular incelenirken ahbarî ve usulî yaklaşımlar arasındaki görüş farklılıkları ve bunlara dayalı yorumlamalar esas alınmıştır.