Modeling of Photoelectric Effect By Means Slow Motion Animation Technique and Students' Views


UZUN E., KARAMAN İ.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.2, pp.211-226, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of the present study is to examine the effect of Slow Motion Animation technique, which is the new learning and teaching approach, upon the teaching process of Photoelectric Effect. Thus, the study has been performed with the help of 5 volunteer pre-service students being at the third gradeand studying science at Kahramanmaraş Sütçü İmam University in the academic year of 2014-2015.Case study was used in the current study. As a data collection tool, Student Feedback Form was developed and students' views on new approaches to teaching and learning were asked. Data analysis was interpreted through making qualitative content analysis. As a result of the study, it is emphasized that this new teaching and learning approach for students is effective on teaching abstract issues which are particularly difficult to understand.
Bu çalışmanın amacı, yeni geliştirilmiş bir öğrenme ve öğretme yaklaşımı olan Slow Motion Animasyon tekniğinin Fotoelektrik Olay konusunun öğretiminde öğrenci görüşleri üzerine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla, 2014- 2015 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 3. sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarından gönüllü 5 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Çalışmada 5 adımda Slow Motion Animasyon oluşturma tekniğine göre uygulamalar yapılmıştır. Bu çalışmada yöntem olarak Durum (Örnek Olay) Çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Öğrenci Görüş Formu geliştirilerek öğrencilerin yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımıyla ilgili görüşleri alınmıştır. Veriler, Nitel İçerik Analizi yapılarak yorumlanmıştır. Çalışmanın sonunda öğrencilere göre; bu yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımının özellikle anlaşılması zor olan soyut konuların anlatılmasında etkili olacağı görüşü öne çıkmıştır.