Investigating Students’ Cyber Security Behaviors in Relation to Big Five Personality Traits and Other Various Variables


Creative Commons License

Yiğit M. F., SEFEROGLU S. S.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.186-215, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to examine the cyber security behaviors of university students according to the five factor personality traits and the variables such as gender, grade level, department, status of receiving information security training and weekly Internet usage. 420 students from different universities, departments and grade levels participated in the study. This study was conducted according to descriptive research model. The data were collected using Personal Information Form developed by the researchers, Personal Cyber Security Provision Scale and Big Five Personality Traits Scale. Pearson correlation coefficient, independent samples t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to analyze the data. Findings indicated that students' levels of cyber security behavior were at an acceptable level. Moreover, while students considered themselves as agreeable, conscientious, and open to experience, they remained neutral in deciding whether they were extroverted and neurotic. Furthermore, the students' cyber safety behaviors showed a significant relationship with all five-factor personality dimensions, namely, openness to experience, conscientiousness, agreeableness, neuroticism and extroversion. Openness to experience has been identified as the personality trait with strongest relationship with cyber security behaviors, whereas extroversion has the weakest. In addition, the students from CEIT and computer programming departments, those in the 3rd and 4th grades, those who received information security training and those using the internet 6-10 hours weekly were found to be more adequate in terms of cyber security behavior levels. At the end of the study, in the light of these findings, it was suggested to emphasize the cyber security trainings and to consider the personality traits of the students in these trainings.
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin siber güvenlik davranışlarının beş faktör kişilik özellikleri ve cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm, bilişim güvenliği eğitimi alma durumu ve haftalık internet kullanım süresi değişkenlerine göre incelenmesidir. Çalışmaya farklı üniversite, bölüm ve sınıflardan 420 öğrenci katılmıştır. Verilerin toplanmasında Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği, Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Çalışma betimsel tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi Pearson korelasyon katsayısı, bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) gibi istatistiksel teknikler kullanılarak yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin siber güvenlik davranış düzeylerinin kabul edilebilir bir seviyede olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğrenciler kendilerini uyumlu, sorumlu ve deneyime açık kişiler olarak değerlendirirken, dışadönük ve nevrotik oldukları konusunda kararsız bir görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin siber güvenlik davranışları deneyime açıklık, sorumluluk, uyumluluk, nevrotiklik ve dışadönüklük olmak üzere tüm beş faktör kişilik boyutlarıyla anlamlı bir ilişki sergilediğini göstermiştir. Siber güvenlik davranışlarıyla en güçlü ilişkiye deneyime açıklık, en zayıf ilişkiye ise dışadönüklük kişilik özelliklerinin sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak, BÖTE ve bilgisayar programcılığı öğrencilerinin, sınıf düzeyi açısından 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin, bilişim güvenliği eğitimi almış olan öğrencilerin ve haftalık 6-10 saat arası internet kullanan öğrencilerin siber güvenlik davranış düzeyleri bakımından daha yeterli oldukları bulunmuştur. Çalışma sonunda, ulaşılan bulgular ışığında siber güvenlik eğitimlerine ağırlık verilmesi ve öğrencilerin kişilik özelliklerinin bu eğitimlerde dikkate alınması önerilmiştir.