BEDEN EGİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EGITIMI OGRETMENLIGI PROGRAMI VE PROGRAM DAHILINDE SUNULAN HIZMETLER KONUSUNDAKİ MEMNUNIYET DUZEYLERININ INCELENMESI


ÇOBAN B., bingöl h., Gündoğdu C., MUTLUTÜRK N., YAVUZ G., bingöl ş., ...More

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, vol.2, no.3, pp.485-499, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, it was aimed to research the services which were provided for the 4th grade Physical Education Program students within the program, opinions about the class and depratment and the satisfaction level ofthe services which were provided by the academics serve at the depart— ment..Totally 167 prospective teachers from Kırıkkale University, Fırat University, İnönü University Erciyes University,Sakarya University attended to this research. The research is at “Scanning Model” and “Survey Method” is used. Classroom Prospective Teachers’ Satisfaction Survey” is used. This survey is adapted from Satisfaction Level of Prospective Teacher of Positive Science which developed by Erdoğan and Uşak. The Cronbach Alpha Reliability Factor is found as 95. Frequency, arithmetic average and percentage is estimated. As result, friendship relation and the ability of being member of team of the prospective teachers of Physical Education is found as at high level 82.6%). Results is evaluated among 95% reliability interval and signifance level is evaluated dually at p<0,05.
Bu çalışmada Beden Eğitimi öğretmenliği programı 4.smıf öğrencilerinin program dâhilinde sunulan hizmetler, bölüm ve anabilim dalına ilişkin görüşler, anabilim dalmda görev yapan öğretim elemanlarına ilişkin sunulan hizmetlerin memnuniyet düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ça-- lışmaya Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Kırık-- kale Üniversitesinde öğrenimlerini sürdüren toplam 167 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma tara-- ma modelinde olup anket yöntemi kullanılarak gerçekleşmiştir. Araştırmada, ölçme aracı olarak ha-- zırlanan anketten "Sınıf Öğretmeni Adayları Memnuniyet Anketi'inden yararlanılmıştır. Bu anket, Erdoğan ve Uşak (2005) tarafından geliştirilen"Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Memnuniyet Anketi (PSTSO)'nden uyarlanmıştır. Anketin cronbach alpha güvenirlik katsayısı 95 olarak bulunmuştur. Anket yoluyla elde edilen verilerin aritmetik ortalama, frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Sonuç Olarak Beden Eğitimi Öğretmenlerinin takım üyesi olma becerileri ve arkadaşlık ilişkilerinin, yüksek (%82,6) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift yönlü olarak değerlendirilmiştir.