The Development of Preschool Curriculum Evaluation Scale


ASLAN M., SOYALP H., Karahan O., ALTUNTAŞ M.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.657-683, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to develop an evaluation tool that measures preschool curriculum based on Stufflebeam's context, input, process and product curriculum evaluation model. The study was carried out with 200 preschool teachers working in Van province and districts of Van. At the process of developing the scale the relevant literature was reviewed, an item pool was formed, experts and field teachers' opinions were sought, and then the implementation was carried out by finalizing the draft form. The obtained data was analyzed with SPSS. To ensure the reliability and validity of the scale, exploratory factor analysis was performed for construct validity, and independent samples t-test was made to determine item discrimination, and pearson correlation analysis was performed to determine the relation among the subscales, and Cronbach Alpha (Cra) value was examined to determine the internal coefficient of consistence. As a result of validity and reliability analysis, the scale consisting of 50 items and 4 dimensions (context, input, process, and product) was developed
Bu çalışmanın amacı, Stufflebeam'ın Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün Değerlendirme Modelini temel alarak okul öncesi eğitim programını değerlendirecek bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Çalışma, Van il merkezinde ve ilçelerinde görev yapmakta olan 200 okul öncesi eğitim öğretmeni ile yürütülmüştür. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde ilgili literatür taranmış, madde havuzu oluşturulmuş, uzman ve alan öğretmenlerinin görüşü alınmış ve taslak form son haline getirilerek uygulama gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veri SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini sağlama noktasında; yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi, madde ayırt ediciliklerini belirlemek için bağımsız gruplar t-testi, alt ölçekler arasındaki ilişkiyi belirlemek için pearson_korelasyon analizi yapılmış ve iç tutarlık katsayısını belirlemek için Cronbach Alpha (Cr?) değerlerine bakılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda 50 madde ve 4 boyuttan (bağlam, girdi, süreç, ürün) oluşan bir ölçek elde edilmiştir