A Research For Environmental Accounting Perception In Business Organizations: Diyarbakır Example


BİLEN A., SEYİTOĞULLARI O.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.7, pp.1743-1756, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Environment, in terms of all living creatures, is an important element for sustaining life. Even so, it has been greatly damaged due to intense industrialization, rapid population growth and irregular urbanization. In accordance with the principle of social responsibility, the company has introduced environmental accounting as a model that considers environmental factors in the accounting process.To this respect, environmental accounting was introduced as a means to firms to consider environmental factors in their accounting process. It has been possible for firms both to minimize environmental problems by care about the environmental costs as well as to hold in the business world dominated by intense competition. The object of this study is to investigate the approach of the firms operating in the industrial sector in Diyarbakir province to environmental issues and environmental accounting based on a survey data. A variety of statistical tests and methods (frequency distribution, factor analysis, t test, Anova, correlation) have been applied to the data obtained in the context of this study, using SPSS 18.0 statistical software.
Çevre canlılar adına hayatın sürdürülmesinde önemli bir unsurdur. Söz konusu önemine rağmen çevre, yoğun sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve düzensiz kentleşme gibi faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde tahribata uğramıştır. Sosyal sorumluluk ilkesi gereğince, işletmelerin muhasebe sürecinde çevresel etkenleri gözetebileceği bir model olarak çevre muhasebesi ortaya konulmuştur. Çevre muhasebesi ile birlikte işletmelerin hem çevresel maliyetleri önemseyerek çevresel sorunlarını minimize edebilmesi hem de yoğun rekabetin hüküm sürdüğü iş dünyasında tutunabilmesi mümkün olmaktadır. Bu çalışma, Diyarbakır sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerinin çevresel konulara ve çevre muhasebesine ilişkin algılarını ankete dayalı bir uygulama ekseninde sunmayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda çeşitli istatistik metot ve test teknikleri (frekans dağılımı, tanımlayıcı faktör analizi, t testi, Anova, korelasyon) kullanılarak SPSS 18.0 istatistik paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir.