Reviewof Studies on Teaching Science toStudents with Specific Learning Disabilities


Karaer G., Melekoğlu M.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.21, no.4, pp.789-818, 2020 (ESCI) identifier

Abstract

The aim of this study is to review intervention studies published between 2008-2017related to science education to students with specific learning disabilities. In accordance with this aim, studies in the literature were reviewed bythe descriptive method. The Scientific and Technological Research Council of Turkey National Academic Network and Information Center (TÜBİTAK ULAKBİM), EbscoHost, SAGE, SpringerLink, Science Direct and ProQuest databases were searched and 20 articles were obtained. During the searchprocedure, the following keywords were used: “learning disability”, “teaching science”, “learning disable”, “scienceclassroom” and “intervention”. According to theresearchmethods of the studies, quantitative methods were used in 18 studies while one studyutilizedaqualitative method and one study used a mixed method. The findings of this study showthat studies on teaching science to students with learning disabilities are usually conducted in foreign countries, and there is no intervention study in Turkey.
Bu araştırmada, Türkiye’de ve dünyada özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere fen bilimleri öğretiminde kullanılan müdahaleleri içeren ve 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmaların incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, alanyazında yer alan çalışmaların betimsel taraması gerçekleştirilmiştir. Taramada Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM), EbscoHost, SAGE, Springer Link ve ProQuest veritabanları kullanılarak konuyla ilgili hakemli dergilerde yayınlanmış 20 makaleye ulaşılmıştır. Tarama sürecinde anahtar kelime olarak “öğrenme güçlüğü”, “fen bilgisi öğretimi”, “learning disability”, “learning disable”, “science classroom” ve “intervention” kelimeleri kullanılmıştır. Araştırma yöntemlerine göre 18 çalışmada nicel, bir çalışmada nitel ve bir çalışmada ise karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın bulguları özel öğrenme güçlüğü olanöğrencilere fen bilimleriöğretimi ile ilgili çalışmaların genellikle yabancı ülkelerde yapıldığını ve Türkiye'de herhangi bir müdahale çalışması yapılmadığını göstermektedir.