ÖĞRETMEN ADAYLARININ KUANTUM ÖĞRENME MODELİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


SARIGÖZ O., CENGİZ M. Ş., Koca M.

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.4, no.12, pp.114-128, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Quantum-based learning is an integrated learning model which is far from concepts such as authenticity and precision, and involves various concepts, models and approaches including multiple intelligence, holistic education, note-taking, quick writing, concentration, communication, memory techniques, life-long learning and neurophysiological approach, and emphasizing the probabilities more. This model that can be applied to all age groups is student-centered and ensures the individual to leave aside certain information and reach the information by himself based on his own energy. The purpose of this study is trying to determine the opinions of the students studying at the Faculty of Education on Quantum-based Learning Model considering also some demographic variables. The sample of the research constitutes 219 pre-service teachers studying at the Faculty of Education under Hakkari University in the academic year 2013-2014. In the study, "General Screening Model" which is one of the descriptive methods, has been used. The validity and reliability studies of the 23-item "Quantum-based Learning Survey" used in the research were conducted and Cronbach's alpha internal reliability coefficient was calculated as 0.81. According to the results obtained in the study, such results were reached that students studying at the Faculty of Education did not have adequate information on the fundamental characteristics of the Quantum-based Learning Model, however they unwittingly use some of the fundamental characteristics of the model in their lives
Kuantum Temelli Öğrenme, gerçeklik ve kesinlik gibi kavramlardan uzak, çoklu zeka, holistik eğitim, not alma, hızlı yazma, odaklanma, iletişim, hafıza teknikleri, yaşam boyu eğitim ve nörofizyolojik yaklaşım gibi birçok kavram, model ve yaklaşımı içine alan ve daha çok olasılıklar üzerinde duran bütüncül bir öğrenme modelidir. Her yaş grubuna uygulanabilen bu model öğrenci merkezli olup bireyin kendi enerjisinden yola çıkarak, kesin olan bilgileri bir kenara bırakıp kişinin bilgiye kendi kendine ulaşmasını sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı; Eğitim Fakültelerinde okuyan öğrencilerin, Kuantum Temelli Öğrenme Modeli hakkındaki görüşlerini bazı demografik değişkenler de göz önünde bulundurularak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2012-2013 öğretim yılında Hakkari Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesinde okuyan 219 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden biri olan 'Genel Tarama Modeli' kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan, 23 maddeden oluşan 'Kuantum Temelli Öğrenme Anketi'nin geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmış ve Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı 0,81 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre Eğitim Fakültesinde okuyan öğrencilerinin, Kuantum Temelli Öğrenme Modelinin temel özellikleri ile ilgili olarak yeterli bilgiye sahip olmadıkları ancak modelin bazı temel özelliklerini farkında olmadan yaşamlarında kullandıkları gibi çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır